Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Trang chủ Thông tin tuyên truyền (2)

Huyện Hồng Ngự tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hồng Ngự tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020. Ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch UBND huyện chủ trì, cùng các thành viên là Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tham dự.

Zalo

Quang cảnh Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính

Theo kết quả tự đánh giá Chỉ số cải cách hành của huyện cho thấy, giá trị của các Chỉ số theo từng lĩnh vực đều hoàn thành theo kế hoạch đề ra như: Công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ đang thực hiện sẽ hoàn thành trong tháng 11 năm 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khơi yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung hoàn thành các nhiệm vụ còn lại và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền 02 mô hình là: Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính vàMô hình kết hợp dịch vụ côngtrực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính, thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại các đơn vị, địa phương./.

Trúc Linh