Xuất bản thông tin

null [Infographic] Phát triển du lịch, tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025

Trang chủ Tin đồ họa

[Infographic] Phát triển du lịch, tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025

Với quan điểm từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, Kết luận 249-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI đề ra mục tiêu đến năm 2025, giá trị ngành du lịch đóng góp từ 5- 6% trong tổng GRDP của tỉnh. Mời xem [Infographic].