UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ THỊ TRẤN

Nội dung:

UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ THỊ TRẤN

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

 

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

 

I

THƯỜNG PHƯỚC 1

 

1

Lê Huy Huyền

Chủ tịch

3595070

0919297844

 

lhhuyen.hhn@dongthap.gov.vn

 

2

Nguyễn Văn Lịch

Phó Chủ tịch

3595070

0917271831

 

nvlich.hhn@dongthap.gov.vn

 

3

Phan Sớt Nhiều

Phó Chủ tịch

3595070

0919741835

 

psnhieu.@dongthap.gov.vn

 

II

THƯỜNG PHƯỚC 2

 

1

Trần Hồng Phúc

Chủ tịch

3595044

0986554511

 

thphuc.hhn@dongthap.gov.vn

 

2

Châu Văn Tạo

Phó Chủ tịch

3595044

 

cvtao.hhn@dongthap.gov.vn

 

3

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Chủ tịch

3595044

0919 574 436

 

      nvtuan.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

III

THỊ TRẤN THƯỜNG THỚI TIỀN

 

1

Nguyễn Văn Việt Thành

Chủ tịch

3589113

0919027080

 

 nvvthanh.hhn@dongthap.gov.vn

 

2

Phan Thị Chi

Phó Chủ tịch

3589113

 

 

ptchi.hhn@dongthap.gov.vn

 

3

Hồ Hoàng Giang

Phó Chủ tịch

3589113

 

hhgiang.hhn@dongthap.gov.vn

 

 

 

IV

XÃ THƯỜNG LẠC

 

1

Trịnh Văn Bùi

Chủ tịch

3584404

0919947945

 

tvbui.hhn@dongthap.gov.vn

 

2

Võ Thị Hương Giang

Phó Chủ tịch

3584404

 

vthgiang.hhn@dongthap.gov.vn

 

4

Dương Hoàng Phong

Phó Chủ tịch

3584404

 

dhphong.hhn@dongthap.gov.vn

 

V

XÃ LONG KHÁNHB

 

1

Trương Phi Như

Chủ tịch

3590014

0919150382

 

tpnhu.hhn@dongthap.gov.vn

 

2

 

Phó Chủ tịch

3590014

 

 

 

 

3

Phạm Văn Khiếp

Phó Chủ tịch

3590014

0949004963

 

pvkhiep.hhn@dongthap.gov.vn

 

VI

XÃ LONG KHÁNH A

 

1

Trần Văn Ngoan

Chủ tịch

3590013

 

tvngoan.hhn@dongthap.gov.vn

 

2

Nguyễn Hữu Minh

Phó Chủ tịch

3590013

0989683711

 

nhminh.hhn@dongthap.gov.vn

 

3

Phạm Hồng Nam

Phó Chủ tịch

3590013

0919918189

 

phnam.hhn@dongthap.gov.vn

 

VII

XÃ LONG THUẬN

 

1

Dương Phi Đua

Chủ tịch

3581004

0918929155

 

dpdua.hhn@dongthap.gov.vn

 

2

Nguyễn Văn Phết

Phó Chủ tịch

3581004

 

nvphet.hhn@dongthap.gov.vn

 

3

Khương Văn Kiên

Phó Chủ tịch

3581004

 

kvkien.hhn@dongthap.gov.vn

 

VIII

XÃ PHÚ THUẬN A

 

1

Nguyễn Văn Nghĩa

Chủ tịch

3582011

 

nghianv.hhn@dongthap.gov.vn

 

2

Nguyễn Văn Mỹ

Phó Chủ tịch

3582011

0917194809

 

nvmy.hhn@dongthap.gov.vn

 

3

Phan Thị Quý

Phó Chủ tịch

3582011

 

ptquy.hhn@dongthap.gov.vn

 

IX

XÃ PHÚ THUẬN B

 

1

 

Chủ tịch

3582600

 

 

 

2

Nguyễn Thị Diễm

Phó Chủ tịch

3582600

0919994834

 

ntdiem.hhn@dongthap.gov.vn

 

3

Đoàn Ngọc Nhi

Phó Chủ tịch

3582600

 

dnnhi.hhn@dongthap.gov.vn

 

X

XÃ THƯỜNG THỚI HẬU A

 

1

Nguyễn Thanh Tuấn

Chủ tịch

3588069

 

nttuan.hhn@dongthap.gov.vn

 

2

Mai Văn Tuấn

Phó Chủ tịch

3588069

 

dcluc.hhn@dongthap.gov.vn

 

3

Huỳnh Văn Rồi

Phó Chủ tịch

3588069

 

hvroi.hhn@dongthap.gov.vn