Xuất bản thông tin

null Giai đoạn 2015 – 2021, tinh giản 1.999 biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Giai đoạn 2015 – 2021, tinh giản 1.999 biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

heo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong giai đoạn từ năm 2015 – 2021, tỉnh đã sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và giảm 25 phòng thuộc sở, 07 chi cục và tương đương.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, giai đoạn từ năm 2015 - 2021 tỉnh đã sáp nhập, hợp nhất và giảm được 181 đơn vị sự nghiệp công lập.

Về công tác quản lý, sử dụng biên chế và tinh giản biên chế theo lộ trình (giai đoạn 2016 – 2021), năm 2021, biên chế công chức hành chính tỉnh Đồng Tháp được phê duyệt là 2.358 biên chế (giảm 321 biên chế so với biên chế giao năm 2015, đạt tỷ lệ 11,98%, vượt chỉ tiêu 10%). Trong đó, cơ quan hành chính cấp tỉnh là 1.078 biên chế (giảm 191 biên chế so với biên chế giao năm 2015, đạt tỷ lệ hơn 15%), cơ quan hành chính cấp huyện là 1.280 biên chế (giảm 130 biên chế so với biên chế giao năm 2015, đạt tỷ lệ 9,2%).

Đến năm 2021, biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên còn lại là 28.611 biên chế, giảm 3.180 biên chế, đạt tỷ lệ giảm 10% so với biên chế sự nghiệp được giao năm 2015, đảm bảo theo lộ trình giảm biên chế của Trung ương.

Về thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, trong giai đoạn 2015 – 2021, toàn tỉnh đã thực hiện giải quyết chế độ chính sách tinh giản biên chế đối với 1.999 người.

 

Văn Khương

Nguồn: dongthap.gov.vn