Xuất bản thông tin

null Quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục

Ngày 02/3, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đối tượng áp dụng Quy chế này gồm: Các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi có đầu tư trạm quan trắc tự động, liên tục; đơn vị được giao quản lý, vận hành trạm quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh; chủ nguồn thải thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc môi trường tự động, liên tục theo quy định Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Theo Quy chế, quan trắc môi trường tự động, liên tục là quá trình đo, phân tích liên tục theo thời gian đối với các thông số môi trường bằng các thiết bị đo hoặc phân tích tự động.

Về nguyên tắc quản lý, vận hành, phối hợp, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được giao nhiệm vụ tham gia quản lý, vận hành, khai thác hệ thống quan trắc tự động, liên tục phải tuân thủ mọi quy định trong Quy chế, các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, về đo lường và tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất. Nội dung phối hợp phải liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị phối hợp nhằm vận hành hiệu quả hệ thống quan trắc tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh.

Quy chế nêu rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: 180/QĐ-UBND-HC

Nguyệt Ánh

Nguồn: dongthap.gov.vn