Xuất bản thông tin

null Thường Phước 1: tổ chức triển khai thực hiện kết luận, quy định tại hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành trung ương khóa XIII

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Thường Phước 1: tổ chức triển khai thực hiện kết luận, quy định tại hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành trung ương khóa XIII

Đảng ủy xã Thường Phước 1 tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện kết luận, quy định hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành trung ương khóa XIII, gắn với học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Hội nghị được tổ chức trong thời gian 1 ngày với sự tham dự của đồng chí Lê Xuân Vũ, Huyện ủy viên– Bí thư Đảng ủy xã – báo cáo viên tại Hội nghị, cùng với 133 đồng chí là đảng viên ở các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Thường Phước 1.

Hội nghị đã triển khai, phổ biến những nội dung như sau:

- Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá";

- Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về những điều đảng viên không được làm;

- Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng;

- Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Qua nội dung học tập, giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã nắm vững các quan điểm cơ bản, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp uỷ, chi bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; triển khai thực hiện nghiêm túc, tập trung, hiệu quả Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và chuyên đề năm 2022./.

Tâm Em