Xuất bản thông tin

null Đưa kiến thức nông nghiệp, nông thôn mới vào hệ thống giáo dục

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Đưa kiến thức nông nghiệp, nông thôn mới vào hệ thống giáo dục

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững.

Trong đó có cập nhật kiến thức trong hệ thống chính trị cho đối tượng là báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương. Nội dung tập trung vào 04 chuyên đề gồm: Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng năm 2030; Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025; Kinh tế tập thể.

Cùng với đó, cập nhật kiến thức về xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giảm nghèo bền vững vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục, dành cho học sinh, sinh viên chuyên ngành Nông nghiệp, Kinh tế Nông nghiệp, Phát triển nông thôn, Nông học Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Cao Đẳng Cộng đồng Đồng Tháp; cán bộ, công chức, viên chức là học viên của Trường Chính trị tỉnh.

Nội dung cập nhật vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục với các chuyên đề chuyên sâu về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo định hướng “Hợp tác - Liên kết - Thị trường - Giảm giá thành - Tăng chất lượng - Chế biến tinh/Đa dạng sản phẩm”; Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới cấp xã, huyện giai đoạn 2021 - 2025; kiến thức về xây dựng làng thông minh; Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Ngoài ra còn có các kiến thức về công tác giảm nghèo bền vững; kiến thức về hợp tác xã, hợp tác xã kiểu mới; kiến thức về tổ hợp tác; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nguồn: 266/KH-UBND

Nguồn: dongthap.gov.vn