Xuất bản thông tin

null Không để tình trạng đầu tư công chậm trễ, kéo dài, kém hiệu quả

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Không để tình trạng đầu tư công chậm trễ, kéo dài, kém hiệu quả

Ngày 01/8, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh là chủ đầu tư dự án, công trình và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nói chung, vốn ODA nói riêng; coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022 và những năm tiếp theo.

Trường hợp giải ngân chậm, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, trên cơ sở đó đề ra giải pháp xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn.

Người đứng đầu các đơn vị và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của đơn vị và địa phương mình; phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân, thường xuyên kiểm tra tiến độ tại thực địa, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án; tổ chức giao ban định kỳ hằng tuần với các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công. Không để tình trạng đầu tư công chậm trễ, kéo dài, kém hiệu quả trong khi nguồn lực hạn chế, dư luận bức xúc, quan tâm.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công và thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; rà soát, đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn; sớm hoàn thiện hồ sơ thanh toán các dự án thu hồi ứng trước trong năm 2022; giải ngân hết vốn kế hoạch được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2022 (nếu có) để tỷ lệ giải ngân vốn năm 2022 đạt 100%.

Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý, sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của các chủ đầu tư giải ngân không đạt theo kết quả cam kết; đồng thời, thu hồi nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện trong trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp huyện không giải ngân hết vốn năm 2022 và yêu cầu huyện bố trí vốn ngân sách cấp huyện đối ứng phần vốn này.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện và thành phố đã tích cực triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2022. Kết quả giải ngân đến ngày 30/6/2022 đạt 24,75%, cao hơn 8,39% so với cùng kỳ (giải ngân đến ngày 30/6/2021, đạt 16,36%). Tuy nhiên, vẫn thấp so với kế hoạch đề ra, nhất là vốn ODA.

Nguồn: 274/UBND-ĐTXD

Nguồn: dongthap.gov.vn