Xuất bản thông tin

null Điều kiện để được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Điều kiện để được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu

Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025 là căn cứ để chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện, kiểm tra, đánh giá, thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Bộ Tiêu chí kiểu mẫu sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tình hình thực tế ở địa phương trong quá trình thực hiện.

Theo đó, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu khi đạt đủ các điều kiện sau: (1) Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 (theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016 - 2020), phải tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; (2) thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm; (3) có ít nhất 01 mô hình làng thông minh, do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể.

Ngoài ra, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu cần đạt đủ các tiêu chí của 01 trong 05 nhóm tiêu chí sau: Sản xuất, Giáo dục - Y tế - Văn hóa và Du lịch, Cảnh quan môi trường, An ninh trật tự, Chuyển đổi số.

Nguồn: 864/QĐ-UBND-HC

Nguồn: dongthap.gov.vn

Văn Khương