Xuất bản thông tin

null Tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp vừa yêu cầu Giám đốc các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung; tích cực tham gia, triển khai các chương trình, chính sách tín dụng khác theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm hỗ trợ tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong đó, ưu tiên nguồn vốn cho vay phục vụ Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 28/02/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Kết luận số 250-KL/TU ngày 09/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025.

Cùng với đó, chủ động cân đối nguồn vốn trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2022 và từng năm được giao, trong đó tăng cường công tác thu hồi nợ quá hạn nhất là nợ xấu để tập trung, ưu tiên vốn đầu tư phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản; nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái; sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, theo mô hình liên kết, chuỗi giá trị.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục cho vay; tăng cường chuyển đổi số trong hoạt động để đáp ứng nhanh chóng, hiệu quả nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; tăng cường kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nhằm kịp thời nắm bắt khó khăn vướng mắc trong quá trình vay vốn tại tổ chức tín dụng để có giải pháp tháo gỡ; kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp, Hội sở những vấn đề vượt thẩm quyền để xem xét, hỗ trợ giải quyết.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; tập trung cho vay góp phần thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 được triển khai trên địa bàn.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Tháp cũng đề nghị các tổ chức tín dụng trên địa bàn tích cực phối hợp Báo, Đài trong công tác thông tin, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nắm được nguồn thông tin chính thống về hoạt động ngân hàng; hiểu đúng về các chủ trương, chính sách của Nhà nước, quy định của ngành ngân hàng về tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Văn Khương

Nguồn: dongthap.gov.vn