Xuất bản thông tin

null Giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 3%

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 3%

Theo Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 còn dưới 3%; đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của các hộ nghèo tăng ít nhất là 1,8 lần so với năm 2020 (tương đương 30,9 triệu đồng/người/năm).

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025 được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, khuyến khích các địa phương vận dụng các chính sách, cơ chế giảm nghèo đặc thù áp dụng cho đối tượng nghèo trên địa bàn bằng nguồn lực của địa phương.

Các dự án thành phần của Chương trình gồm: Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn; Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo (ít nhất 6.000 hộ); Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá Chương trình.

Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2022 – 2025 gần 520 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo quy định.

Nguồn: 291/KH-UBND

Văn Khương

Nguồn: dongthap.gov.vn