Xuất bản thông tin

null Bãi bỏ một số quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Bãi bỏ một số quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Ngày 03/10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ một số quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau đây: (1) Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 về việc quy định mức khoán lượng nước sạch tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; (2) Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 về việc quy định giá dịch vụ qua cầu Sông Cái Nhỏ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T); (3) Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 sửa đổi Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định giá dịch vụ qua cầu Sông Cái Nhỏ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T); (4) Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 về việc quy định giá dịch vụ qua cầu Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Dự án B.O.T).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/10/2022.

Nguồn: 16/2022/QĐ-UBND

Văn Khương

Nguồn: dongthap.gov.vn