Xuất bản thông tin

null Thúc đẩy hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững

Trang chủ Tin hoạt động

Thúc đẩy hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững

Theo Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, phấn đấu đến hết năm 2023, tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ xây dựng 01 - 02 mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn, kinh tế tuần hoàn, sản xuất tiêu dùng bền vững để phổ biến và nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, có 80% các khu, cụm công nghiệp và 50% làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; 80% các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi được sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy; giảm thiểu ít nhất 40% túi nhựa khó phân hủy được sử dụng đối với các chợ đạt chuẩn văn minh và 20% đối với các chợ nông thôn mới. Tỷ lệ các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững đạt 70%; 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường thay thế sản phẩm bao bì khó phân hủy và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, bên cạnh đẩy mạnh truyền thông về sản xuất và tiêu dùng bền vững, tỉnh sẽ tập trung thúc đẩy sản xuất sạch hơn, xây dựng mạng lưới liên kết sản xuất, hợp tác sản xuất và tiêu dùng bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm.

Ngoài ra, xây dựng và phát triển mạng lưới liên kết hợp tác sản xuất và tiêu dùng bền vững, giữa cơ sở phân phối bán lẻ với các nhà cung cấp sản phẩm thân thiện môi trường; thực hiện lồng ghép các nội dung các đề án, chương trình, kế hoạch hiện có như: Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chương trình khuyến công, Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 v.v..

Nguồn: 391/KH-UBND

Văn Khương

Nguồn: dongthap.gov.vn