Xuất bản thông tin

null Trên 01 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Trên 01 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức diễn ra từ ngày 05 đến 06/12.

Hội nghị trực tuyến đến 11.632 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương. Tại Đồng Tháp, bên cạnh điểm cầu tỉnh còn có các điểm cầu cấp huyện, xã.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo tỉnh
nghiên cứu, học tập Nghị quyết

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghe 04 chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 27-NQ/TW); “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” (Nghị quyết số 28-NQ/TW); “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Nghị quyết số 29-NQ/TW); “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” (Nghị quyết 138-NQ/CP). Những chuyên đề này do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt.

Trong ngày đầu tiên, các đại biểu nghe đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương báo cáo chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Sau hội nghị quán triệt, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương dành thời gian để triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị.

Nguyệt Ánh

Nguồn: dongthap.gov.vn