Xuất bản thông tin

null Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2030” trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Chương trình đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, có trên 100% cán bộ đoàn, hội, đội, đoàn viên, hội viên và 90% thanh niên, thiếu niên được tuyên truyền và tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; 100% cán bộ đoàn, đoàn viên học tập các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương mới của Đảng, của Đoàn thông qua các nền tảng số của Đoàn; trên 90% thanh niên sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”; 100% cán bộ làm công tác thanh niên, thiếu niên và nhi đồng được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh trên không gian mạng v.v..

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình đề ra 07 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến không gian mạng, an toàn thông tin trên môi trường mạng, về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, công dân số và những vấn đề thanh niên, xã hội quan tâm; tăng cường công tác phối hợp, tiến hành rà soát và yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan áp dụng biện pháp phù hợp xử lý các kênh thông tin có nội dung tiêu cực, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, tác  động xấu đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng theo đề nghị của cơ quan chức năng có thẩm quyền; triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên không gian mạng v.v..

Nguồn: 405/KH-UBND

Việt Tiến

Nguồn: dongthap.gov.vn