Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự khẩn trương thực hiện Quyết định 1277 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Hồng Ngự khẩn trương thực hiện Quyết định 1277 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Ngày 03 tháng 9 năm 2021, Uỷ ban nhân dân huyện Hồng Ngự ban hành Công văn số 1389/UBND-HC về việc thực hiện hỗ trợ đối với nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động được bổ sung theo Quyết định số 1277/QĐ-UBND-HC của ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Để sớm triển khai thực hiện việc hỗ trợ người lao động theo Quyết định số 1277/QĐ-UBND-HC ngày 29/8/2021 của UBND Tỉnh. Uỷ ban nhân dân Huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tùy theo nhiệm vụ chuyên môn khẩn trương tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về các đối tượng được hưởng theo Quyết định 1277. Đồng thời, UBND các xã, thị trấn trực tiếp hưỡng dẫn người dân đăng ký, tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách và họp tổ thẩm định theo qui định, đảm bảo công khai, minh bạch  và công tác chi hỗ trợ phải kịp thời, không để phát sinh các trường hợp phản ánh, khiếu nại về sau.

Chi tiết Quyết định