Xuất bản thông tin

null Quy định tạm thời về biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 tại Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin đồ họa

Quy định tạm thời về biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 tại Đồng Tháp

Từ ngày 20/10, tỉnh Đồng Tháp áp dụng biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19 ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) theo Kế hoạch số 306/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh trên địa bàn toàn tỉnh.