Xuất bản thông tin

null Triển khai thực hiện Nghị định 88/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Triển khai thực hiện Nghị định 88/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 88/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần.

Nghị định được đăng tải tại địa chỉ: https://stttt.dongthap.gov.vn mục Hệ thống văn bản hoặc tại https://mic.gov.vn.