Xuất bản thông tin

null Quản lý người về từ các tỉnh, thành phố

Chi tiết bài viết Tin đồ họa

Quản lý người về từ các tỉnh, thành phố

Ngày 07/11, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn 648/UBND-THVX về tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó quy định về quản lý người về từ các tỉnh/thành phố.