Xuất bản thông tin

null Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát huy hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp do Nhà nước thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 và chỉ đạo triển khai đến từng đơn vị trực thuộc hoàn thành trong tháng 01/2022 và gửi về Ủy  ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh); phối hợp hiệu quả với Ủy ban Mặt Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức xã hội, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tăng cường vai trò phản biện, giám sát, phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chương trình, kế hoạch thường xuyên tuyên truyền, tăng thời lượng và nội dung thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nêu gương người tốt, việc tốt trong việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phê phán, lên án, tố giác các đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Văn Khương

Nguồn: dongthap.gov.vn