Xuất bản thông tin

null [Infographic] Đồng Tháp xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp và giảm nghèo

Chi tiết bài viết Tin đồ họa

[Infographic] Đồng Tháp xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp và giảm nghèo

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI ban hành Kết luận số 250-KL/TU về tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025. Mời xem infographic dưới đây về mục tiêu, giải pháp chủ yếu để phát triển nông nghiệp, nông thôn trong 05 năm tới.