Xuất bản thông tin

null [Infographic] Tiếp tục tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025

Chi tiết bài viết Tin đồ họa

[Infographic] Tiếp tục tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025

Xác định phát triển công nghiệp là động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Tập trung khai thác những lợi thế phát triển công nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp trong GRDP của tỉnh. Đây là mục tiêu tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, được Tỉnh ủy nêu trong Kết luận số 248-KL/TU. Mời xem chi tiết qua infographic dưới đây.