UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

Nội dung:

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

Khóm Thượng 1, Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 3837741 hoặc 3560070, fax: 3560070

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

I

LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1

Nguyễn Văn Khơi

Chủ tịch

3 837 260

0916106481

nvkhoi.hhn@dongthap.gov.vn

2

Trần Văn Bôn

Phó Chủ tịch

3 837 204

0918238590

tvbon.hhn@dongthap.gov.vn

3

Huỳnh Văn Tài

Phó Chủ tịch

3 837 217

0918564270

hvtai.@dongthap.gov.vn

II

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

1

 

Phó Chủ tich HĐND

3 837 173

 

 

2

Phan Thanh Tùng

Phó Trưởng ban pháp chế

3 837 173

 

pttung.hhn@dongthap.gov.vn

3

 

Chánh Văn phòng

3 837 210

 

 

4

Đào Thị Ngọc Loan

Phó Chánh Văn phòng

3 837 153

 

dtnloan.hhn@dongthap.gov.vn

5

Nguyễn Văn Quí

Phó Chánh Văn phòng

3 837 153

0855586564

nvqui.hhn@dongthap.gov.vn

6

Bùi Tuấn Anh

Công chức

3 837 153

0946150814

btanh.hhn@dongthap.gov.vn

7

Dương Thị Ngọc Mai

Công chức

3 837 153

0372970652

dtnmai.hhn@dongthap.gov.vn

8

Phan Văn Tài

Công chức

3 837 153

0389301116

pvtai.hhn@dongthap.gov.vn

9

Huỳnh Thị Bích Vân

Công chức

3 837 741

0911413540

htbvan.hhn@dongthap.gov.vn

10

11

12

III

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

1

Dư Thanh Hưng

Trưởng Phòng

3 837 262

0918993311

 dthung.hhn@dongthap.gov.vn

2

Lê Hùng Cường

Phó Trưởng Phòng

3 837 262

 

lhcuong.hhn@dongthap.gov.vn

3

Phạm Chí Tâm

Phó Trưởng Phòng

3 837 262

0835865000

pctam.hhn@dongthap.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thuý An

Công chức

3 837 262

084007009

nttan.hhn@dongthap.gov.vn

5

Lâm Chí Phong

Công chức

3 837 262

0377479164

lcphong.hhn@dongthap.gov.vn

6

Lý Phương Bình

Công chức

3 837 262

09199333984

lpbinh.hhn@dongthap.gov.vn

7

Trần Phương Hồng Thư

Công chức

3 837 262

0908490145

tphthu.hhn@dongthap.gov.vn

8

Huỳnh Thị Anh Thư

Công chức

3 837 262

0908490145

htathu.hhn@dongthap.gov.vn

IV

PHÒNG NỘI VỤ

1

Trần Minh Thuận

Trưởng phòng

3 837 866

0948095804

tmthuan.hhn@dongthap.gov.vn

2

Võ Hữu Nam

Phó Trưởng Phòng

3 837 866

0942614780

vhnam.hhn@dongthap.gov.vn

4

Lê Thị Mộng Chung

Phó Trưởng Phòng

3 837 866

ltmchung.hhn@dongthap.gov.vn

5

Trần Thị Trúc Linh

Công chức

3 837 866

0947967769

tttlinh.hhn@dongthap.gov.vn

6

Nguyễn Sơn Tùng

Công chức

3 837 866

0976560750

nstung.hhn@dongthap.gov.vn

7

Trần Quốc Mỹ

Công chức

3 837 866

0359553335

tqmy.hhn@dongthap.gov.vn

V

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Nguyễn Hoàng Nhung

Trưởng phòng

3 837 326

0919130285

nhnhung.hhn@dongthap.gov.vn

2

Phạm Hồng Cường

Phó Trưởng Phòng

3 837 326

phcuong.hhn@dongthap.gov.vn

3

Võ Hoàng Nhã

Công chức

3 837 866

0838131233

vhnha.hhn@dongthap.gov.vn

4

Nguyễn Thành Phong

Công chức

3 837 326

0913705028

ntphong.hhn@dongthap.gov.vn

5

Huỳnh Quốc Toàn

Công chức

3 837 326

0913794949

hqtoan.hhn@dongthap.gov.vn

6

Nguyễn Ngọc Bích

Công chức

3 837 326

0915334803

nnbich.hhn@dongthap.gov.vn

VI

PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG

1

Huỳnh Thanh Phú

Trưởng phòng

3 837 237

htphu.hhn@dongthap.gov.vn

2

Nguyễn Văn Sơn

Phó Trưởng Phòng

3 837 237

0989683711

nvson.hhn@dongthap.gov.vn

3

Bùi Thanh Tâm

Phó Trưởng Phòng

3 837 237

0919918189

bttam.hhn@dongthap.gov.vn

4

Hồ Bảo Sơn

Công chức

3 837 237

0949499474

hbson.hhn@dongthap.gov.vn

5

Dương Hoàng Thiện

Công chức

3 837 237

0946454979

dhthien.hhn@dongthap.gov.vn

6

Phạm Thị Xem

Công chức

3 837 237

0949431797

ptxem.hhn@dongthap.gov.vn

7

Huỳnh Phú Tân

Công chức

3 837 237

0777893113

hptan.hhn@dongthap.gov.vn

8

Nguyễn Phước Tiền

Công chức

3 837 237

094666490

nptien.hhn@dongthap.gov.vn

9

Phan Văn Tân

Công chức

3 837 237

0777893113

Pvtan.hhn@dongthap.gov.vn

VII

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

1

Nguyễn Hữu Tiến

Trưởng phòng

3 564 696

0919384161

nhtien.hhn@dongthap.gov.vn

2

Đoàn Văn Trí

Phó Trưởng Phòng

3 564 696

0913697973

dvtri.hhn@dongthap.gov.vn

3

Nguyễn Tuấn Lam

Phó Trưởng Phòng

3 564 696

0918716977

ntlam.hhn@dongthap.gov.vn

4

Nguyễn Thị Trúc Ly

Công chức

3 564 696

0907822019

nttly.hhn@dongthap.gov.vn

5

Vương Tấn Duyệt

Công chức

3 564 696

0939530430

vtduyet.hhn@dongthap.gov.vn

6

Phạm Kim Khoa

Công chức

3 564 696

0944141777

bcluc.hhn@dongthap.gov.vn

7

Lê Chí Công

Công chức

3 564 696

0918715706

lccong.hhn@dongthap.gov.vn

8

Phan Văn Phụng

Viên chức

3 564 696

0945297752

pvphung.hhn@dongthap.gov.vn

9

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Công chức

3 564 696

0916904202

ntndung.hhn@dongthap.gov.vn

10

VIII

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

1

Nguyễn Đức Trí

Trưởng phòng

3 837 232

0913750345

ndtri.hhn@dongthap.gov.vn

2

Huỳnh Thành Chơn

Phó Trưởng Phòng

3 837 232

0918985093

htchon.hhn@dongthap.gov.vn

3

Võ Thị Hồng Diệu

Công chức

3 837 232

0328182999

vthdieu.hhn@dongthap.gov.vn

4

Dương Lê Hoà Long

Công chức

3 837 232

0907414841

dlhlong.hhn@dongthap.gov.vn

5

Phạm Thị Huỳnh Như

Công chức

3 837 232

0396940187

pthnhu.hhn@dongthap.gov.vn

XI

PHÒNG TƯ PHÁP

1

Trần Minh Trí

Trưởng phòng

3 837 852

0944921969

tmtri.hhn@dongthap.gov.vn

2

Ngô Hùng Cường

Phó Trưởng Phòng

3 837 852

0918716497

nhcuong.hhn@dongthap.gov.vn

3

Nguyễn Văn Bình

Phó Trưởng Phòng

3 837 852

nvbinh.hhn@dongthap.gov.vn

4

Võ Văn Hồng

Phó Trưởng Phòng

3 837 852

0939344660

vvhong.hhn@dongthap.gov.vn

5

Lê Văn Sáng

Công chức

3 837 852

0889892749

lvsang.hhn@dongthap.gov.vn

6

Nguyễn Chí Hiếu

Công chức

3 837 852

0962673349

nchieu.hhn@dongthap.gov.vn

XI

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1

Trịnh Văn Thảo

Trưởng phòng

3 837 085

0918054386

tvthao.hhn@dongthap.gov.vn

2

Đỗ Chí Lực

Phó Trưởng Phòng

3 837 085

0988563878

dcluc.hhn@dongthap.gov.vn

3

Nguyễn Hoàng Thi

Công chức

3 837 085

0355280308

nhthi.hhn@dongthap.gov.vn

4

Trần Việt Bằng

Công chức

3 837 085

0988635035

tvbang.hhn@dongthap.gov.vn

5

Phạm Hữu Tri

Công chức

3 837 085

0913554373

phtri.hhn@dongthap.gov.vn

6

Lương Hoàng Thái

Công chức

3 837 085

0333957669

lhthai.hhn@dongthap.gov.vn

7

Võ Thái Bình

Công chức

3 837 085

0933036350

vtbinh.hhn@dongthap.gov.vn

XII

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

1

Huỳnh Thị Giang

Phó Trưởng Phòng

3 838 154

0947267266

htgiang.hhn@dongthap.gov.vn

2

Lê Văn Hồng

Phó Trưởng Phòng

3 838 154

0918160448

lvhong.hhn@dongthap.gov.vn

3

Lê Nhựt Trường

Phó Trưởng Phòng

3 838 154

0919741686

lntruong.hhn@dongthap.gov.vn

4

Võ Duy Phương

Công chức

3 838 154

0918410918

vdphuong.hhn@dongthap.gov.vn

5

Nguyễn Thị Ý

Công chức

3 838 154

0939742262

nty.hhn@dongthap.gov.vn

6

Trần Thị Mỹ Hường

Công chức

3 838 154

0773011264

ttmhuong.hhn@dongthap.gov.vn

7

Nguyễn Thị Kim Định

Công chức

3 838 154

0947696721

ntkdinh.hhn@dongthap.gov.vn

XIII

THANH TRA

1

Tô Thanh Hải

Chánh Thanh tra

3 837 119

0918273173

tthai.hhn@dongthap.gov.vn

2

Phạm Văn Nhiều

P.Chánh Thanh tra

3 837 119

0918273224

pvnhieu.hhn@dongthap.gov.vn

3

Nguyễn Văn Giữ

Công chức

3 837 119

0913755636

nvgiu.hhn@dongthap.gov.vn

4

Lê Hồng Lợi

Công chức

3 837 119

0987161714

lhloi.hhn@dongthap.gov.vn

5

Dương Quốc Lập

Công chức

3 837 119

dqlap.hhn@dongthap.gov.vn

6