Xuất bản thông tin

null Xây dựng văn hoá học đường, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Xây dựng văn hoá học đường, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh

Ngày 21/7, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Công văn gửi các sở, ngành tỉnh; Trường Đại học Đồng Tháp; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hoá học đường.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên bảo đảm đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Sở này cũng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương trong công tác xây dựng văn hóa học đường; bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; chú trọng xây dựng nội dung giáo dục giá trị văn hóa truyền thống; tình yêu quê hương; giá trị di tích lịch sử văn hóa địa phương; tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 - 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Trường Đại học Đồng Tháp tăng cường công tác quản lý sinh viên; phối hợp xây dựng văn hóa học đường thuộc phạm vi quản lý, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế theo yêu cầu phát triển của địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất đạt mức tối thiểu theo quy định; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên, nhất là nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Nguồn: 337/UBND-THVX

Nguồn: dongthap.gov.vn

Việt Tiến