Xuất bản thông tin

null Công khai, minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Công khai, minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất

Ngày 16/9, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh

Trong đó yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử; rà soát, đánh giá, xác định thủ tục hành chính phù hợp triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và công bố danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Bưu điện để triển khai thực hiện việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, tài liệu và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Công khai, minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu, bản đồ trong hệ thống quy hoạch.

Thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất “vàng” sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước để chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai – văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, không để xảy ra tình trạng thông đồng, móc ngoặc trong các cuộc đấu giá.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương công bố, công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu, bản đồ trong hệ thống quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có liên quan; thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đảm bảo tính đồng bộ thống nhất, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt; có giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn trong tình hình hiện nay, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: 985/UBND-KT

Nguyệt Ánh