Xuất bản thông tin

null [Infographic] Phấn đấu 100% công dân đủ điều kiện cài đặt, đăng ký, kích hoạt VNeID

Trang chủ Tin đồ họa

[Infographic] Phấn đấu 100% công dân đủ điều kiện cài đặt, đăng ký, kích hoạt VNeID

Nhằm nâng cao tỷ lệ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử để công dân có thể sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID, giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, xã hội số, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phát động Chiến dịch “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.