Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự gắn công tác thi đua, khen thưởng với nhiệm vụ chính trị địa phương

Chi tiết bài viết Thông tin tuyên truyền (2)

Huyện Hồng Ngự gắn công tác thi đua, khen thưởng với nhiệm vụ chính trị địa phương

Xác định công tác thi đua, khen thưởng có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội, thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Hồng Ngự luôn quan tâm tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời nhờ sự phối hợp của các tổ chức chính trị xã hội nên công tác thi đua  khen thưởng từng bước được nâng lên về số lượng và chất lượng. Qua thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2020 có những chỉ tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch: Cải cách hành chính, thu ngân sách, giải quyết việc làm, công tác giảm nghèo, xây dng nông thôn mới.

          Ngày từ đầu năm, hệ thống chính trị từ huyện đến các xã, thị trấn tiếp tục phát động nhiều phong trào thi đua trong năm cũng như tổng kết đánh giá, biểu dương khen thưởng các điển hình tiêu biểu cho giai đoạn 2015 – 2020. Điển hình như phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới’’, hiến máu tình nguyện; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Tinh thần thi đua lao động sáng tạo được lan tỏa sâu rộng trên các mặt đời đời sống xã hội và trong mọi tầng lớp nhân dân. Chính những phong trào này đã góp phần đưa huyện hoàn thành 21/21 chỉ tiêu đề ra trong năm. Trong đó, nổi bật là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất được 4.267 tỷ đồng tỷ đồng, đạt 100% so kế hoạch.

          Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được các cấp địa phương đến nhân dân tích cực hưởng ứng. Đến nay, huyện có 05/09 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt giai đoạn 2011 – 2015 là Long Thuận, Thường Phước 2  và 3 xã vừa được công nhận là Thường Phước 1, Thường Lạc, Phú Thuận B, các xã diện đạt từ 15 - 17 tiêu chí. Hiện trên địa bàn huyện có 04 Hội quán, qua đó phát huy sức mạnh cộng đồng xây dựng nông thôn mới và tăng cường hợp tác, liên kết trong sản xuất. Huyện cũng thành lập thêm 02 Hợp tác xã, nâng tổng số Hợp tác xã của huyện lên 15 Hợp tác xã. Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, huyện có 03 sản phẩm được công nhận cấp huyện và đạt sản phẩm OCOP 03 sao cấp Tỉnh.

          Trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, đào tạo nghề, tạo việc làm, giảm nghèo được quan tâm thực hiện tốt, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89%. Nhiều cách làm hay, hiệu quả được người dân áp dụng trong sản xuất kinh doanh, giúp giảm chi phí và gia tăng lợi nhuận, như mô hình canh tác lúa hữu cơ, trồng rau an toàn, phong trào khởi nghiệp.

          Hình thức tổ chức thi đua và công tác khen thưởng có nhiều đổi mới, tổ chức kịp thời, đúng quy định, thể hiện được sự tôn vinh, ghi nhận công lao đóng góp của các tập thể, cá nhân, tạo động lực để các tập thể, cá nhân quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số lượng tập thể, cá nhân được khen thưởng theo chuyên đề, đột xuất về thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực được nâng lên. Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng từ cấp huyện đến cơ sở thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Kết quả  công tác thi đua khen thưởng đã tác động mạnh mẽ tới việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020 của huyện.

          Có được những kết quả trên là nhờ huyện đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ban ngành và địa phương, sự hưởng ứng tích cực của người dân. Đồng thời viêc nghiên cứu phát động các phong trào thi đua được triển khai phù hợp với tình hình của huyện, hướng khen thưởng về cơ sở, khen thưởng các đối tượng là công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, doanh nghiệp, Hợp tác xã. Ngoài ra huyện cũng làm tốt công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, ghi nhận biểu dương thành tích và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực.

          Theo đó, năm qua, huyện đã công nhận Danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến", "Đơn vị tiên tiến" cho 61 tập thể, 1.194 cá nhân, "Chiến sĩ tiên tiến" và "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho 123 cá nhân và Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện cho 33 tập thể và 31 cá nhân. Đồng thời, khen thưởng chuyên đề 212 tập thể, 526 cá nhân, khen thưởng đột xuất cho 06 tập thể, 30 cá nhân, khen thưởng cấp Nhà nước 01 tập thể, khen thưởng của UBND Tỉnh thành tích chuyên đề cho 04 tập thể và 06 cá nhân khen thưởng thường xuyên cho 01 tập thể và 44 cá nhân.

          Có thể nói nhờ thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, huyện  phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, phát huy ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết của tập thể, làm cho mỗi cá nhân, tập thể có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình.

Minh Thi